ระบบเสียงประกาศ Print
Paging Microphone
toa_logopublic-address01
PM-660/PM-660D/EC-100M

bosch-logo public-address02
LBB1950/10
public-address03
LBB 1946/00 / LBB 1941/00

Power Mixing Amplifier
toa_logopublic-address04
A-2030/A-2060/A2120/A2240

bosch-logo
public-address05
LBB 1903/10 / LBB 1906/10 / LBB 1912/10

Ceiling Speaker
toa_logo public-address06
PC-648R/PC-658R
public-address07
F-2852C/F2322C/F-2352C/F-122C/F-2352SC/F-1522SC

bosch-logopublic-address08
LHM 0606/00 / LHM 0626/00

Column Speaker
toa_logopublic-address09
TZ-105/TZ-205/TZ-301
bosch-logo public-address10
LA1-UW24-D

Horn Speaker
toa_logopublic-address11
SC-610M/SC-615M/SC-630M/SC-651M

bosch-logopublic-address12
LBC 3491/12 / LBC 3492/12 / LBC3493/12

Volume Control
toa_logopublic-address13
AT-063P/AT-303P/AT603P

bosch-logo public-address14
LBC 1402/10/LBC 1412/10/LBC 1420/10